Rustykalna uczta smaków

Rustykalna uczta smaków

KOCHANI MAMY DLA WAS KONKURS !!!

Większość z nas uwielbia Święta Wielkiej Nocy ponieważ możemy pochwalić się wyobraźnią sporządzając dekorację naszego Wielkanocnego stołu. Świeczniki, podstawki, zajączki, kurki i inne drobiazgi sprawiają, że staje się on niepowtarzalny i śniadanie wielkanocne smakuje wybornie.

Aby wziąć udział w naszym Konkursie musicie wykonać zadanie konkursowe, polegające na przedstawieniu aranżacji swojego wielkanocnego stołu w formie zdjęcia lub kolażu.

Opublikować swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym.

Zaprosić w komentarzu do zabawy trzech znajomych.

Im nas więcej tym lepiej.

Mamy dla Was nagrodę główną w postaci stołu i czterech drewnianych krzeseł. Warto coś zmienić na wiosnę a taka nagroda na pewno Wam w tym pomoże. Mamy także wyróżnienie w formie dekoracyjnej półki ściennej Kółko i Krzyżyk. Co więcej każda osoba biorąca udział w konkursie zgodnie z regulaminem otrzyma 10% rabatu na wszystkie nasze produkty.

Na wszystkie zgłoszenia w formie komentarzy czekamy do 21 kwietnia!

Regulamin konkursu „Rustykalna uczta smaków” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Rustykalna uczta smaków” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Rood-Drew Grzegorz Polak z siedzibą w Białka 650 34-220 Maków Podhalański nr tel. +48 536 440 783, adres e-mail: biuro@rood-drew.pl, NIP: 5521626851 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również warunki i zasady wyłaniania Laureatów.
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165).
 6. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Facebook.
 7. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook.

2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie produktów oferowanych przez firmę Rood-Drew oraz aktywowanie fanów marki.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 02 kwietnia 2019 roku (tj. wtorek), z chwilą publikacji posta o starcie Konkursu na oficjalnym fanpage’u sklepu Meble woskowane i trwa do dnia 21 kwietnia 2019 roku (tj. do niedzieli) do godziny 23:59.

 

4. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej: „Uczestnikami”).
 2. W związku z organizacją i realizacją Konkursu, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji wieku uczestnika Konkursu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku Uczestnika.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem.

 

5. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:
  1. Wykonać zadanie konkursowe, polegające na przedstawieniu aranżacji swojego wielkanocnego stołu w formie zdjęcia lub kolażu.
  2. Opublikować swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Meble woskowane.
  3. Zaprosić w komentarzu do zabawy trzech znajomych.
 2. Uczestnik może wysłać tylko jedno głoszenie Konkursowe. W przypadku wysłania przez Uczestnika kilku Zgłoszeń Konkursowych pod uwagę będzie brane wyłącznie to opublikowane jako pierwsze.
 3. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pokrewnych do pracy konkursowej opublikowanej przez Uczestnika, zastrzegamy sobie prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody i żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.

6. WYŁANIANIE LAUREATÓW

 1. Komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”) powoła Organizator.
 2. Komisja dokona wyboru laureatów spośród wszystkich prawidłowo tj. zgodnie z Regulaminem wykonanych Zadań Konkursowych i wysłanych Zgłoszeń Konkursowych.
 3. Zgłoszenia Konkursowe będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem, kreatywności, oryginalności i pomysłowości.
 4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane przez Organizatora oraz powołaną przez niego Komisję pod uwagę.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni do 24 kwietnia 2019 roku (tj. środa).

 

7. NAGRODY

 1. Spośród prawidłowo wysłanych Zgłoszeń Konkursowych Komisja wyłonimy głównego zwycięzcę oraz wyróżnienie.
 2. Nagrody w Konkursie to:
  1. Główna nagroda stół MES 13 150/90 bielony z ciemnym ozdobnym blatem i cztery dowolne drewniane krzesła dostępne w naszym sklepie.
  2. Wyróżnienie to dekoracyjna półka ścienna Kółko i Krzyżyk.
 3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostaną Laureatami, otrzymają od Organizatora 10% rabatu na zakupy w sklepie Meble-Woskowane do wykorzystania do 30 kwietnia 2019 roku.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Podatek od nagród w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora.

 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Poinformujemy Uczestników o wynikach Konkursu najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2019 roku (tj. środa) poprzez indywidualny kontakt z laureatem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym Facebook.
 2. Wyniki ogłosimy również w formie posta na oficjalnym fanpage’u sklepu Meble Woskowane na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Przystępując do Konkursu wyrażacie zgodę na opublikowanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska, pseudonimu i nadesłanej odpowiedzi na profilu społecznościowym Facebook.
 4. Po wybraniu modeli krzeseł oraz ich wykonaniu nagrody wyślemy Laureatom firmą kurierską lub dostarczymy naszym transportem w zależności od adresu Laureata. Termin dostarczenia nagrody zostanie przekazany po ustaleniu i potwierdzeniu wszystkich szczegółów.

 

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Laureat udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w szczególności wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora oraz w kanałach social media należących do Organizatora,
  2. wykorzystanie pracy we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych pod marką przez Organizatora.
 1. Laureat wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem laureata jak i bez opatrzenia ich jego nazwiskiem.

 

10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) („Ustawa”).
 3. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie jednakże Organizator zastrzega, że udział w Konkursie, wydanie nagrody bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niemożliwe.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być jedynie podmioty zaangażowane w organizację Konkursu oraz rozliczenia podatkowe.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu i wyłonienia Laureata.  W przypadku Laureata Konkursu również w celu ogłoszenia wyników  i wydania nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych.  Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.  Jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe i zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

11. REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
x