ROOD-DREW KONKURS NA INSTAGRAMIE

ROOD-DREW KONKURS NA INSTAGRAMIE

ROOD-DREW KONKURS NA INSTAGRAMIE❗

Podobają Ci się nasze wnętrza ? Podziel się nimi z innymi i wygraj 500 zł ❗
Wejdź na naszego instagrama i zagraj❗
Wystrój wnętrz oraz inspiracje to tematy bliskie naszemu sercu i chcemy, aby każdy dom stawał się jeszcze piękniejszy. Pomóż nam w tym i dołącz do naszego konkursu. Wybierz najbardziej inspirujące Cię zdjęcie z naszej galerii i pokaż go światu !

ZADANIE KONKURSOWE :

• Wejdź na stronę https://meble-woskowane.com.pl/inspiracje/ i znajdź najbardziej inspirujące Cię zdjęcie.
• Stwórz post na swoim profilu z wybranym zdjęciem i oznacz nas. Opisz dlaczego to zdjęcie najbardziej cię zainspirowało. Nie zapomnij o hasztagach a szczególnie o tym jednym #inspiracjerooddrew
• Oznacz w komentarzu 3 osoby które chciałbyś zainspirować naszymi zdjęciami.
• Zaobserwuj profil @meble-woskowane

NAGRODA :

• Bon do wykorzystania w naszym sklepie na meble drewniane o wartości 500 zł
• Wszyscy uczestnicy spełniający warunki konkursu otrzymają od nas upominek
25.01.2022r wylosujemy zwycięzcę❗

TERMINY:

Rozpoczęcie konkursu 13.01.2022r.
Repostowanie do : 23.01.2022r.
Rozstrzygniecie konkursu ; 25.01.2022r.

Regulamin konkursu „ROOD-DREW KONKURS NA INSTAGRAMIE” 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „RooD-Drew Konkurs Na Instagramie” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Rood-Drew Grzegorz Polak.  Z siedzibą w Białka 650 34-220 Maków Podhalański. Nr tel. +48 536 440 783, adres e-mail: biuro@rood-drew.pl. NIP: 5521626851 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również warunki i zasady wyłaniania Laureatów.
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową.  Loterią fantową i zakładem wzajemnym. Loterią promocyjną i  grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165).
 6. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram.
 7. Konkurs nie jest zarządzany i administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Instagram.
 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie produktów oferowanych przez firmę Rood-Drew oraz aktywowanie fanów marki Meble Woskowane.

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 13.01.2022 roku (tj. czwartek). Z chwilą publikacji posta o starcie Konkursu na oficjalnym fanpage’u sklepu Meble woskowane i trwa do dnia 23.01.2022 roku (tj. do niedzieli) do godziny 23:59.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie. Mające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej: „Uczestnikami”).
 2. W związku z organizacją i realizacją Konkursu, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji wieku uczestnika Konkursu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku Uczestnika.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału wstępni i zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Jak również ich pracownicy i współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem.

 

 1. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:
  1. Wejścia na stronę https://meble-woskowane.com.pl/inspiracje/ i znalezienia najbardziej inspirującego zdjęcia.
   • Stworzenie postu na swoim profilu z wybranym zdjęciem i oznaczenie nas. Opisanie dlaczego to zdjęcie najbardziej  zainspirowało. Nie zapomnij o hasztagach a szczególnie o tym jednym #inspiracjerooddrew
   • Oznaczenie w komentarzu 3 osób które chcielibyście zainspirować naszymi zdjęciami.
   • Zaobserwowanie profilu @meble-woskowane
 2. Uczestnik może wysłać tylko jedno głoszenie Konkursowe. Dlatego w przypadku wysłania przez Uczestnika kilku Zgłoszeń Konkursowych pod uwagę będzie brane wyłącznie to opublikowane jako pierwsze.
 3. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pokrewnych do pracy konkursowej opublikowanej przez Uczestnika, zastrzegamy sobie prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody i żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.
 1. WYŁANIANIE LAUREATÓW

 1. Komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”) powoła Organizator.
 2. Komisja dokona wyboru laureata spośród wszystkich prawidłowo tj. zgodnie z Regulaminem, wykonanych Zadań Konkursowych i wysłanych Zgłoszeń Konkursowych.
 3. Dlatego zgłoszenia Konkursowe będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem. Kreatywności i oryginalności i pomysłowości.
 4. Dlatego zgłoszenia Konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Laureata wyłonimy 25.01.2022 roku (tj. wtorek).

 

 1. NAGRODY

 1. Spośród prawidłowo wysłanych Zgłoszeń Konkursowych wyłonimy głównego zwycięzcę.
 2. Nagroda w Konkursie to:
  1. 500 zł na wybrane meble drewniane z naszej oferty
 3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostaną wybrani, otrzymają od Organizatora upominki.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Podatek od nagród w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Poinformujemy Uczestników o wynikach Konkursu 25.01.2022 (tj. wtorek). Dlatego kontakt nastąpi z laureatem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym Instagram.
 2. Wyniki ogłosimy również w formie posta na oficjalnym fanpage’u sklepu Meble Woskowane na portalu społecznościowym Facebook i instagram
 3. Przystępując do Konkursu wyrażacie zgodę na opublikowanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska. Pseudonimu i nadesłanej odpowiedzi na profilu społecznościowym Facebook.
 4. Po wykonaniu nagrody wyślemy Laureatowi firmą kurierską lub dostarczymy naszym transportem. Termin dostarczenia nagrody zostanie przekazany po ustaleniu i potwierdzeniu wszystkich szczegółów.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Laureat udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.  Wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora oraz w kanałach social media należących do Organizatora,
  2. wykorzystanie pracy we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych pod marką przez Organizatora.
 1. Laureat – wyrażacie zgodę na korzystanie przez Organizatora z wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem laureata jak i bez opatrzenia ich jego nazwiskiem.

 

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) („Ustawa”).
 3. Uczestnik – podajecie swoje dane dobrowolnie dlatego jako Organizator zastrzegamy , że udział w Konkursie i wydanie nagrody bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niemożliwe.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być jedynie podmioty zaangażowane w organizację Konkursu oraz rozliczenia podatkowe.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy w celu realizacji Konkursu i wyłonienia Laureata.  Dlatego w przypadku Laureata Konkursu również w celu ogłoszenia wyników  i wydania nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Żądania uzupełnienia i uaktualnienia, sprostowania danych osobowych.  Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.  Jeżeli są one niekompletne i nieaktualne. Nieprawdziwe i zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego. Imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie.
 3. Organizator – udzielimy odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator – zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Dlatego zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

ROOD-DREW KONKURS NA INSTAGRAMIE

Zapraszamy do zabawy!

x